مقدمه

مقدمه بحث مزاج شناسی

مزاج ها نظام هستی بر پایه چهار ستون استوار است؛ آتش، هوا، اب و خاک. هرکدام از این چهار ستون ویژگی هایی از نظر سردی و گرمی دارند که آنان را نسبت به دیگری ممتاز می سازد. آتش گرم و خشک است. هوا گرم و تر است. آب سرد و تر است. خاک سرد و […]